Tiếp tục đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nắm bắt dư luận xã hội

30/11/2023
Tiếp tục đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nắm bắt dư luận xã hội
Sáng 29/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, và tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối năm 2023.
Xác định công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết trong công tác tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt Kết luận 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI), Hướng dẫn số 167-HDBTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa tăng cường công tác dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đồng bộ và toàn diện, chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên các cấp trong Đảng bộ Khối, nhất là đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối. Cùng với việc tăng cường nắm bắt thông tin phản hồi phục vụ công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối cũng đã tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương cho biết: "Trong 10 năm qua, các báo cáo về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội do đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh đã được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối và các cơ quan thẩm quyền đánh giá là kênh thông tin phản hồi quan trọng, phản ánh được dư luận của nhiều giai tầng trong xã hội, giúp cho các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tham mưu các chủ trương, quyết sách sát thực, hợp lòng dân, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Thể đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; biểu dương sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối, sự phối hợp chặt chẽ trong định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương mà trực tiếp là Viện Dư luận xã hội, vai trò, trách nhiệm, sự tâm huyết của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối.
Những kết quả đó góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về tình hình triển khai các chủ trương của Đảng vào thực tiễn, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của Nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước ta, cơ bản giải tỏa được một số băn khoăn, hoài nghi trong dư luận."
Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay; những hạn chế, vướng mắc còn tồn đọng và đề xuất các giải pháp khả thi để tiếp tục triển khai Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới. Đại diện Đảng bộ Bộ Tư pháp phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn triển khai Kết luận 100-KL/TW trong Đảng bộ Bộ Tư pháp, trong đó nhấn mạnh nghiêm túc quán triệt, phổ biến các nội dung Kết luận 100-KL/TW đến các đảng bộ, chi bộ và đảng viên từ đó thống nhất trong nhận thức và hành động triển khai Kết luận của Ban Bí thư; quan tâm xây dựng và bồi dưỡng, có cơ chế chính sách cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời nắm thông tin tình hình tư tưởng đảng viên và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm của Bộ, ngành Tư pháp…
 
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Sáu nhiệm vụ cần triển khai
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quang Trường- Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan trong Đảng ủy Khối phải quan tâm, làm tốt 6 nội dung, trong đó cần chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đảng trực tiếp là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đảng đối với công tác nắm bắt dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội nhất là việc phải chủ động dự báo những xu hướng, tình hình, vấn đề nóng cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên.
Thường xuyên rà soát, bổ sung và kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ đoàn công tác, cộng tác viên dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thực tiễn và bám sát thực tiễn; chủ động, kịp thời nắm bắt tâm trạng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều tra, nắm bắt, xử lý và phản ánh tình huống dư luận xã hội; đa dạng hóa các hình thức phản ánh dư luận xã hội.
Tăng cường công tác điều tra giám sát sơ kết, tổng kết kết luận, chỉ thị về công tác dư luận xã hội của Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội; đồng thời chấn chỉnh biểu hiện của cấp ủy trong việc chưa quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ công tác dư luận xã hội.
 
Nguyễn Thái Hà, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp