Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện giám sát đối với Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL

09/08/2023
Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện giám sát đối với Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, sáng ngày 08/8/2023, Đoàn giám sát của Đảng ủy Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Trưởng đoàn đã làm việc, thực hiện giám sát công tác Đảng tại Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
     Được sự phân công của Chi uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Bí thư Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả công tác của Chi bộ từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, trong đó tập trung vào các nội dung theo yêu cầu giám sát là: Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản các các quan điểm sai trái, thù địch; Các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc thực các quy định của Điều lệ Đảng; Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, chi bộ.
 

 
     Theo đó, trong thời gian qua, Chi bộ đã triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác đảng, luôn duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các cuộc họp chi uỷ, sinh hoạt Chi bộ định kỳ thường xuyên hàng tháng và các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, các tài liệu, văn kiện của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tự soi, tự sửa, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan; góp phần bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục phẩm chất chính trị trong mỗi đảng viên, quần chúng để từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Chi bộ cũng tổ chức các hoạt động nội bộ một cách hiệu quả, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
     Tại phần trao đổi, thảo luận và xem xét hồ sơ, tài liệu cụ thể, Đoàn giám sát đã biểu dương những ưu điểm, kết quả cơ bản, quan trọng mà Chi bộ Cục đạt được trong thời gian qua, cũng như những vấn đề cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong hoạt động của Chi ủy, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL; đồng thời đã tập trung hướng dẫn, giải thích một số nội dung thuộc nghiệp vụ công tác đảng.
     Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao và ghi nhận kết quả công tác Đảng của Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL và đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những vấn đề mà Đoàn giám sát đã chỉ ra về công tác đảng vụ, về quy trình, cách thức thực hiện, quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong Chi bộ theo đúng hướng dẫn của Đảng.
     Tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Trường đoàn giám sát, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đánh giá vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị thời gian qua, đồng thời khẳng định hoạt động giám sát của Đảng uỷ Bộ có ý nghĩa rất thiết thực, qua đó đã giúp Chi uỷ, Chi bộ Cục nhận thức rõ những vấn đề cần khắc phục, hoàn thiện để tiếp tục xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Bộ Tư pháp./.