Bầu Trưởng ban và Phó ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2023

05/01/2022
Bầu Trưởng ban và Phó ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2023
Ngày 05/01, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân, đồng thời gặp mặt, chia tay Ban Thanh tra nhân dân khóa 2020-2021. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ dự và phát biểu tại cuộc họp.
Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2021 tổ chức ngày 31/12/2021 vừa qua đã thông báo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân 2022-2023 gồm 7 đồng chí. Cuộc họp hôm nay nhằm kiện toàn Trưởng ban và Phó trưởng ban Thanh tra nhân dân của Bộ nhiệm kỳ 2022-2023. Theo đó, đồng chí Lê Vệ Quốc tiếp tục được bầu giữ chức vụ Trưởng ban, đồng chí Đoàn Văn Hường được bầu giữ chức vụ Phó trưởng ban Thanh tra nhân Bộ nhiệm kỳ mới.
 
 
Chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Trưởng ban và Phó trưởng ban Thanh thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp với số phiếu tín nhiệm cao, Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền cũng nhận định, trong những năm gần đây, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ngày càng nề nếp, rõ nét và đi vào chiều sâu. Hoạt động của Ban Thanh tra được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Công đoàn cấp trên đánh giá cao. Đồng chí cũng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2021 đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Ban, Bộ, ngành Tư pháp. Để hoạt động của Ban Thanh tra đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới sẽ sớm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban, Kế hoạch của Nhiệm kỳ 2022-2023 và của năm 2022. Đồng chí tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nhất trí, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển.
Cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Tư pháp cũng như sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân Bộ, đồng chí Lê Vệ Quốc chia sẻ, sẽ cố gắng, quyết tâm cùng với các đồng chí sớm xây dựng và hoàn thiện các văn bản nêu trên, đồng thời cùng phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2023.
 
 
Năm 2021, cũng như nhiệm kỳ 2020-2021, Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nổi bật như: thực hiện công tác giám sát định kỳ hoặc đột xuất như giám sát bếp ăn, chất lượng thực phẩm đầu vào; Giám sát y tế; Giám sát một số cuộc thi trong Bộ, ngành. Ngoài ra, Ban thanh tra nhân dân cũng tham gia một số nhiệm vụ liên quan đến chế độ, quyền lợi của cán bộ, công chức như: Chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản,… Nhìn chung, các hoạt động của Ban Thanh tra được triển khai tích cực và đạt hiệu quả.