Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

22/09/2021
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 19/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 14/9/2021, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/BCSĐ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Để đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tham gia xây dựng, phát triển Bộ ngành, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Kế hoạch xác định 11 nhóm nhiệm vụ:
Một, tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Hai, chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa và hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp;
Ba, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Đảng Bộ đã đề ra;
Bốn, rà soát, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp;
Năm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cho thế hệ trẻ;
Sáu, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư pháp và pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới;
Bảy, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức;
Tám, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa;
Chín, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị;
Mười, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa.
Mười một, Bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa.
Để thực hiện các nhóm nhiệm vụ trên đây, Ban cán sự đảng đề nghị Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW và Kế hoạch này trong các tổ chức trực thuộc; kịp thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống thi hành án dân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của đơn vị, có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai, học tập và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa; tích cực tham gia tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tổ chức tuyên truyên sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết, theo dõi việc thực hiện; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ./.
Nguyên Bình