Thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

28/12/2023
Thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 27/12/2023 Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Cuộc họp do đồng chí Bùi Thị Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì cuộc họp, tham dự có đại diện của cơ quan chủ trì soạn thảo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Các thành viên Hội đồng thẩm định tập chung cho ý kiến vào nội dung cụ thể của dự thảo Nghị định như:
(i) Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh, trong đó bao gồm điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời, bổ sung điều kiện “Bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn áp dụng, liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke”. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng bổ sung trường hợp cơ sở kinh doanh bị thu hồi Giấy phép khi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
(ii) Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước.
(iii) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 về quy trình cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường: bổ sung trách nhiệm thành lập, thành phần Đoàn thẩm định cấp Giấy phép để thẩm định thực tế các điều kiện kinh doanh trên cơ sở kế thừa quy định về thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP.


 
Kết luận cuộc họp, bà Bùi Thị Nam đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định./.