Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất

17/05/2022
Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày 16/05, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.
Tại cuộc họp, đa số các thành viên đồng tư vấn thẩm định thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định, bên cạnh đó, có một số thành viên cho kiến góp ý cụ thể về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị định, đặc biệt là vấn đề sau:
Một là,  đề nghị bỏ cột tên cơ quan quản lý tại danh mục IV cho thống nhất quy định tại danh mục III, đồng thời phù hợp với quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021.
Hai là,  việc sửa đổi“Cần sa và các chế phẩm cần sa” sửa thành “Cây cần sa, nhựa cần sa và các chế phẩm từ cây cần sa” và “Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện” sửa thành “Cây thuốc phiện, nhựa thuốc phiện và các chế phẩm từ cây thuốc phiện” có thể dẫn tới khó hiểu do từ “cây cần sa, cây thuốc phiện” không rõ có hay không bao gồm các bộ phận khác của cần sa và thuốc phiện ngoài cây (ví dụ như hoa, quả, hạt..), “các chế phẩm” không rõ là chế phẩm gì (ví dụ: dịch chiết, cao cồn…). Đề nghị cân nhắc việc sửa đổi để tránh nhiều cách hiểu khác nhau, không rõ ràng dẫn tới không thống nhất khi thực hiện.
Ba là, bổ sung đầy đủ mã hàng hóa vào danh mục IV để thuận tiện tra cứu và quản lý theo danh mục quản lý của các Công ước Liên hợp quốc
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành.