TLTĐ NĐ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

24/11/2023
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu