TĐDT NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 99/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

11/09/2023
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.