Tài liệu DT Nghị quyết của Quốc hội sử dụng kinh phí dưới 15 tỷ đồng cải tạo công trình đã có

30/01/2023
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình; xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.