Thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp

19/12/2021