Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ, áp giải...

02/11/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài trong thời gian trục xuất
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.