Tài liệu thẩm định DT Nghị định SĐBD một số điều của các nghị định quy định về XPVPHC trong lĩnh vực...

14/10/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.