KH xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho DN giai đoạn 2021-2030”

13/10/2021
Ngày 08/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Quyết định số 1514/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” được xây dựng với mục tiêu thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131); Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69), Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (điểm g khoản 3 Mục III); Chương trình hành động số 10-CTr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 12), Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 9).
Kế hoạch xây dựng Đề án đặt ra 05 yêu cầu, trong đó điểm đáng chú ý là yêu cầu về việc ứng dụng khoa học công nghệ, các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích giải pháp đổi mới sáng tạo trong hoạt động xây dựng Đề án. Đây là yêu cầu thiết thực trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số trong khu vực Nhà nước và tư nhân đang nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Đặc biệt, đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 nhất thiết phải có những giải pháp đột phá để kịp thời phục vụ nhu cầu hỗ trợ pháp lý của đối tượng đặc thù này.
Chi tiết nội dung Quyết định ban hành và Kế hoạch tham khảo file đính kèm.
 

File đính kèm