Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

20/07/2006
Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2006/&file=QD170_2006.doc"Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước./a

Theo đó, trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, tủ trưng bày, giá đựng công văn, giá đựng tài liệu, bộ bàn ghế họp, tiếp khách; thiết bị văn phòng: máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định; trang thiết bị cho phòng họp, phòng hội trường cơ quan: bàn ghế, thiết bị âm thanh, máy chiếu và các trang thiết bị khác.

Các trang thiết bị điện của các cơ quan (điều hoà, quạt, đèn điện thắp sáng và các thiết bị điện khác có liên quan) cùng hệ thống mạng vi tính (máy chủ và các thiết bị kèm theo), không thuộc tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị theo quy định này.

Quy định nêu rõ, đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, mức kinh phí mua sắm tối đa trang thiết bị và phương tiện làm việc cho một cán bộ là 75 triệu đồng; cho một phòng làm việc là 180 triệu đồng.

Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mức kinh phí mua sắm tối đa trang thiết bị và phương tiện làm việc cho một cán bộ là 70 triệu đồng; cho một phòng làm việc là 40 triệu đồng. Tiêu chuẩn trang thiết bị tính chung cho một cơ quan là 125 triệu đồng.

Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố Trung ương có mức kinh phí mua sắm tối đa trang thiết bị và phương tiện làm việc cho một cán bộ là 35 triệu đồng; cho một phòng làm việc là 45 triệu đồng. Tiêu chuẩn trang thiết bị tính chung cho một cơ quan là 70 triệu đồng.

Mức kinh phí mua sắm tối đa 5 triệu đồng cho một cán bộ; 10 triệu đồng với một phòng làm việc, 125 triệu đồng cho một xã là tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân, UBND xã, phường, thị trấn.

Quy định cũng nêu rõ, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc áp dụng Quy định này đối với cơ quan, tổ chức mình.

Bộ Ngoại giao (đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kể cả các cơ quan đại diện của các Bộ, cơ quan khác ở nước ngoài), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, quy định việc trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, chiến sỹ sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được vận dụng theo Quy định này để xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc quy định trong Quy định này; tình trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có và nhu cầu cần thiết về trang thiết bị, phương tiện làm việc; cơ quan nhà nước các cấp lập kế hoạch và dự toán kinh phí mua sắm, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

Chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát các trang thiết bị và phương tiện làm việc hiện có của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức, để lập kế hoạch và nhu cầu kinh phí mua sắm hàng năm theo khả năng của ngân sách nhà nước, bảo đảm từng bước thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các phụ lục kèm theo Quy định này.

Ban hành quy định về quy cách kích thước, chất liệu, chủng loại đối với bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, bàn ghế họp, bộ salon tiếp khách cho từng chức danh phù hợp với công sở, tính chất công việc của cơ quan.

Quy định về số lượng, chủng loại trang thiết bị, phương tiện làm việc và mức kinh phí mua sắm cho các phòng sử dụng chung của cơ quan theo tính chất công việc của từng phòng, bảo đảm trang bị hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với một số trang thiết bị và phương tiện làm việc có tính chất đặc thù riêng của các cơ quan như: Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan khác (nếu có), các cơ quan ban hành quy định hướng dẫn cụ thể sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

(Theo website Chính phủ)