Ban hành Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

18/07/2006
Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp được phát hành qua mạng Internet có chức năng cung cấp trao đổi thông tin giữa Bộ với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Bộ. Để Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp sớm trở thành một công cụ thuận tiện, hiện đại trên mạng, trợ giúp và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tác nghiệp của lãnh đạo, chuyên viên Bộ, phục vụ công tác phổ biến pháp luật và giao tiếp với người dân đồng thời để đảm bảo quyền lợi của các tác giả bài viết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, ngày 17/7/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký bQuyết định số 1690/QĐ-BTP/b ban hành bChế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp/b và bQuyết định số 1691/QĐ-BTP/b ban hành bQuy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp./b

Toàn văn Quyết định 1690/QĐ-BTPQuyết định số 1691/QĐ-BTP được đăng tải tại Trang Thông tin điều hành - mục Các Quy chế làm việc