Thông cáo báo chí công tác Tư pháp Quý IV năm 2016 12/07/2017

1. Trong Quý IV và cả năm 2016, Bộ, ngành Tư pháp đã tiếp tục thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác. Kết quả công tác đã được thể hiện trong Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đã được gửi cho các cơ quan báo chí tại Hội nghị). Trên cơ sở kết quả tổng kết và đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị, Bộ, ngành Tư pháp xác định 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 như sau: