Cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016

26/11/2015
Cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016
Sáng nay (25/11), QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại, ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH12 của Quốc hội. Đồng thời, quyết định chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016.

Báo cáo giải trình về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, việc thí điểm chế định Thừa phát lại là nội dung quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp. Mặc dù còn có những hạn chế, bất cập nhưng qua hai giai đoạn thí điểm, hoạt động Thừa phát lại đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và yêu cầu của Hiến pháp 2013. Các tổ chức Thừa phát lại đã xác lập được vị trí nhất định trong đời sống xã hội, tạo lập một loại hình dịch vụ pháp lý mới để người dân và cơ quan Nhà nước lựa chọn.

Với tính chất là một loại hình dịch vụ pháp lý được thí điểm, trong điều kiện thể chế chưa đầy đủ lại chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi cả về chủ quan lẫn khách quan, nên khó tránh khỏi những hạn chế, bất cập. Tuy nhiên, kết quả thí điểm (kể cả mặt ưu điểm và các tồn tại, hạn chế) đã cung cấp khá đầy đủ, toàn diện cơ sở thực tiễn để quyết định về vấn đề này. Do đó, UBTVQH đã đề nghị Quốc hội cho phép chấm dứt việc thí điểm và cho phép Thừa phát lại chính thức hoạt động trong phạm vi cả nước.  

QH giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại.

Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH12 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.

Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Nghị quyết này và chuẩn bị dự án Luật Thừa phát lại, báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV

Cũng theo báo cáo giải trình, thực tiễn thí điểm cho thấy, việc cho phép Thừa phát lại hành nghề ở 4 lĩnh vực như Chính phủ quy định là phù hợp với định hướng cải cách tư pháp. Với tính chất là một loại hình dịch vụ pháp lý, việc một số lĩnh vực hành nghề chưa đạt hiệu quả (xác minh điều kiện, trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự) thì cần được đánh giá đầy đủ, khách quan để có giải pháp khắc phục và hoàn thiện về thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ phạm vi hành nghề của Thừa phát lại như hiện hành và giao Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Thừa phát lại./.  

                                   Tin: H.GIANG; Ảnh: Chinhphu.vn