Nghệ An chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

12/05/2016
Tỉnh Nghệ An được Bộ Tư pháp lựa chọn là một trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Để triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các quy định của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thí điểm chế định Thừa phát lại. Nhờ đó bước đầu tạo được sự đồng thuận, quyết tâm của các cơ quan có trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện và nâng cao nhận thức của người dân đối với chế định này.
Việc thành lập và đăng ký hoạt động cho 2 văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Vinh và Kim Tiến Tây Bắc Nghệ (huyện Diễn Châu) đúng lộ trịnh theo đề án và kế hoạch. Qua 02 năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được của các văn phòng Thừa phát lại đã khẳng định sự cần thiết của chế định này trong hoạt động tư pháp cũng như trong đời sống xã hội của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế  nhất định về: công tác tuyên truyền, cơ chế trong phối hợp hoạt động của các tổ chức Thừa phát lại, chức năng, nhiệm vụ của Thừa phát lại chưa được  phát huy... Để thực hiện tốt Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, Quyết định  số 101/QĐ-TTg 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện có hiệu quả một số nội dung  như: Tập trung tuyên truyền chế định Thừa phát lại cho cán bộ, công chức và người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thừa phát lại, vai trò, sự cần thiết của chế định Thừa phát lại; …
Trên cơ sở Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện trên địa bàn.
 Nguyễn Quế Anh - Sở Tư pháp Nghệ An