UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại

29/03/2016
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của người dân với dịch vụ Thừa phát lại; đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành đối với việc thực hiện chế định thừa phát lại, ngày 24/3/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung như:
Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa pháp lại và các văn bản có liên quan. Thời gian thực hiện quý II năm 2016; tiến hành đăng ký thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; xây dựng Đề án, quy chế trong việc phối hợp thực hiện chế định Thừa phát lại. Thời gian thực hiện quý II và III năm 2016; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, sau 5 năm tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện chế  định Thừa phát lại;…
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.
                                                                                         Phan Đức Bộ