Ban hành các quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

10/11/2017
Ngày 09/11/2017, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký ban hành các Quyết định về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của 05 Khu vực thi đua ngành Tư pháp.
Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: