Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2017

24/08/2017
Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành 07 Quyết định: Quyết định số 1320/QĐ-BTP, Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 763 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.
Thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, trên cơ sở kết quả đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, ngày 17/8/2017, Thường trực Hội đồng đã họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, theo đó, trong tổng số 1.116 trường hợp đề nghị, Thường trực Hội đồng nhất trí đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương cho 863 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không nhất trí với 237 trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 16 trường hợp đang chờ ý kiến xác minh của các cơ quan có liên quan, kết quả cụ thể như sau:
1. Đối với các trường hợp do các đơn vị thuộc Bộ trình khen
Trong tổng số 84 trường hợp đề nghị, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã thống nhất đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 64 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó:
- Cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác tư pháp (đối tượng thuộc Khoản 1 Điều 3 Quy chế) là 38 trường hợp;
- Cá nhân công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội (đối tượng thuộc Khoản 2 Điều 3 Quy chế) là 26 trường hợp.
2. Đối với các trường hợp do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen
Trong tổng số 841 trường hợp đề nghị, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã thống nhất đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 622 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó:
- Cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác tư pháp là 564 trường hợp;
- Cá nhân công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội là 58 trường hợp gồm:
+ Cấp tỉnh: 18 trường hợp là lãnh đạo chủ chốt; 13 trường hợp là đạo các Sở, ban, ngành;
+ Cấp huyện: 27 trường hợp là lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.
3. Đối với các trường hợp do Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen
Trong tổng số 191 trường hợp đề nghị, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã thống nhất đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 177 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó:
- Cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác tư pháp là 165 trường hợp;
- Cá nhân công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội là 10 trường hợp:
+ Cấp tỉnh: 03 trường hợp là lãnh đạo các Sở, ban, ngành;
+ Cấp huyện: 07 trường hợp là lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.
Trên cơ sở kết quả xét và đề nghị của Thường trực hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành 07 Quyết định: Quyết định số 1320/QĐ-BTP, Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 763 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. Đối với 16 trường hợp đang chờ ý kiến của các cơ quan có liên quan sẽ được xem xét trình sau khi có đủ thông tin xác minh./.