TÌNH HÌNH BAN HÀNH VB QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PL