Thông báo về ủy thác tư pháp về dân sự trong thời gian dịch COVID-19

Thông báo về ủy thác tư pháp về dân sự trong thời gian dịch COVID-19

Bộ Tư pháp nhận được thông báo của Bưu điện thành phố Hà Nội về việc cơ quan này tạm dừng dịch vụ gửi bưu phẩm quốc tế trong thời gian dịch bệnh COVID -19. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp tạm dừng gửi các hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài qua Bộ Tư pháp từ ngày 25/3/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Các hồ sơ mà Bộ Tư pháp đã gửi trong tháng 3 năm 2020 bị Bưu điện trả lại tạm thời lưu giữ tại Bộ Tư pháp và sẽ được chuyển đi ngay khi cơ quan này tiếp tục cung cấp dịch vụ gửi bưu phẩm quốc tế. Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ủy thác tư pháp theo dõi, cập nhật các thông báo tiếp theo trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp https://moj.gov.vn/Pages/home.aspx.