Giới thiệu sơ lược về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015 (phần hai)

Giới thiệu sơ lược về hoạt động tương trợ tư pháp năm 2015 (phần hai)

Tiếp theo Phần thứ nhất, trong phần này, Vụ Pháp luật quốc tế trân trọng giới thiệu về Phần thứ hai: Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp

Phần thứ hai, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp

  1. Đàm phán, ký kết các Hiệp định TTTP song phương

Trong lĩnh vực TTTP về dân sự, Bộ Tư pháp tiếp tục trao đổi với phía Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) và Hung-ga-ri để xúc tiến việc đàm phán, ký Hiệp định TTTP về dân sự. Đối với Hiệp định TTTP về dân sự với Hàn Quốc, dự kiến hai bên sẽ tiến hành đàm phán Vòng III Hiệp định tại Hà Nội trong Quý IV/2015.

Trong lĩnh vực TTTP về hình sự, VKSNDTC đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành đàm phán thành công 04 Hiệp định; tổ chức ký chính thức 01 Hiệp định; hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đàm phán 01 Hiệp định; hoàn thiện thủ tục ủy quyền đàm phán, ký 02 Hiệp định; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về việc đàm phán 02 Hiệp định.

 Trong lĩnh vực dẫn độ và chuyển giao NĐCHHPT, Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành thủ tục ký và chuẩn bị ký 05 Hiệp định; hoàn thành thủ tục về đàm phán 05 Hiệp định; đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền về việc đàm phán, ký 20 Hiệp định về dẫn độ và chuyển giao NĐCHHPT.

(Xin xem chi tiết tại Phụ lục I)

          2. Về ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế đa phương về TTTP

a) Trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

Trong năm 2015, Chính phủ, các Bộ, ngành tích cực đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất gia nhập các Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế có liên quan trực tiếp đến nội dung TTTP.

Cụ thể, Chính phủ đã trình Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ [1]. Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ là công ước quan trọng nhất trong lĩnh vực tống đạt giấy tờ phục vụ trực tiếp cho hoạt động tố tụng. Công ước quy định các kênh tống đạt giấy tờ với thủ tục đơn giản, tạo sự linh hoạt cho các quốc gia thành viên lựa chọn áp dụng cách thức phù hợp nhất với điều kiện của mình và đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Chủ tịch nước đã có Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 12/6/2015 trình Quốc hội.Theo quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Chính phủ đã gửi Quốc hội Báo cáo số 454/BC - CP ngày 23/9/2015 về việc gia nhập Công ước này. Tại Phiên họp lần thứ 42, ngày 13/10/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ. Theo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn việc gia nhập Công ước này thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch nước và đã giao Chính phủ báo cáo lại Chủ tịch nước quyết định gia nhập Công ước này theo thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 88 Hiến pháp năm 2013.

Cùng với Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ, hiện Chính phủ đang hoàn tất các thủ tục trong nước để gia nhập Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài. Đây là công ước thành công nhất của Hội nghị La Hay với 107 thành viên tham gia và quy định thủ tục đơn giản để chứng nhận tính xác thực của giấy tờ công sử dụng ở các nước thành viên, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài.

            3. Tổ chức thực hiện các Hiệp định/Thỏa thuậnTTTP

Trong năm 2015, các cơ quan đầu mối TTTP trong mỗi lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao NĐCHHPT đã tăng cường vai trò là Cơ quan trung ương được quy định trong các Hiệp định/Thỏa thuận về TTTP giữa Việt Nam và nước ngoài.

Trong lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp đã chủ động trao đổi và liên hệ với các Cơ quan đầu mối của các nước đối tác để tham vấn về việc thực hiện các yêu cầu TTTP của hai Bên, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định cũng như quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đầu mối. Ở trong nước, Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan đầu mối về TTTP trong lĩnh vực dân sự cũng có văn bản đôn đốc Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu UTTP của nước ngoài, đảm bảo thực hiện nghiêm túc cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong lĩnh vực TTTP về hình sự, dẫn độ và chuyển giao NĐCHHPT, VKSNDTC và Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài triển khai thực hiện các Hiệp định TTTP về hình sự, dẫn độ và chuyển giao NĐCHHPT với nước ngoài; tổ chức các hội nghị/hội thảo quốc tế liên quan với mục tiêu tăng cường đối thoại và trao đổi thông tin liên quan đến TTTP về hình sự, dẫn độ và chuyển giao NĐCHHPT.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các Hiệp định TTTP, các Bộ, ngành cũng quan tâm việc đăng tải và cập nhật các Hiệp định TTTP đang có hiệu lực trên chuyên trang cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành[2].

Phụ lục I

Bảng cập nhật danh mục điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp tính đến ngày 20/9/2015

I. Điều ước quốc tế song phương về TTTP đã có hiệu lực, đã ký

Stt

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Lĩnh vực dân sự

Lĩnh vực  hình sự

Lĩnh vực dẫn độ

Lĩnh vực chuyển giao

Tình trạng

I

CÁC HIỆP ĐỊNH KÝ TRƯỚC NĂM 2008

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Hung-ga-ri

08/01/1985

 

X

X

X

X

Đang có HL

1

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Ba Lan

22/3/1993

18/01/1995

X

X

X

X

Đang có HL

2

Hiệp định TTTP và pháp lý về dân sự và hình sự với Tiệp Khắc (Séc và Xlôvia kế thừa)

12/10/1982

16/4/1994

16/4/1984

X

X

X

 

Đang có HL

3

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự với Cu Ba

30/11/1984

 

X

X

X

 

Đang có HL

4

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Bun-ga-ri

03/10/1986

 

X

X

X

 

Đang có HL

5

Hiệp định TTTP về dân sự và hình sự với Lào

06/7/1998

19/02/2000

X

X

X

 

Đang có HL

6

Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự với Nga

Nghị định thư bổ sung Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự với Nga (Nghị định thư bổ sung chỉ quy định một điểm trong Khoản 1, Điều 63 phần vê hình sự)

25/8/1998

23/4/2003

27/8/2012

27/7/2012

X

X

X

 

Đang có HL

7

Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự với U-crai-na

6/4/2000

19/8/2002

X

X

X

 

Đang có HL

8

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự với Mông Cổ

17/4/2000

13/6/2002

X

X

X

 

Đang có HL

9

Hiệp định TTTP và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự với Bê-la-rút

14/9/2000

18/10/2001

X

X

X

 

Đang có HL

10

Hiệp định TTTP CHDCND Triều Tiên

04/5/2002

24/2/2004

X

X

X

 

Đang có HL

11

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự và hình sự với Trung Quốc

19/10/1998

25/12/1999

X

X

 

 

Đang có HL

12

Hiệp định TTTP về các vấn đề dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

24/02/1999

5/01/2001

X

 

 

 

Đang có HL

13

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hàn Quốc

15/9/2003

19/4/2005

 

X

 

 

Đang có HL

14

Hiệp định TTT về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ấn Độ

8/10/2007

11/7/2008

 

X

 

 

Đang có HL

15

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Hàn Quốc

15/9/2003

19/4/2005

 

 

X

 

Đang có HL

 

 

II

CÁC HIỆP ĐỊNH KÝ SAU NĂM 2008

 

 

 

 

 

 

 

A

Trong lĩnh vực dân sự

 

 

 

 

 

 

 

1

Thoả thuận TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Văn phòng văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam

12/4/2010

02/12/2011

X

 

 

 

Đang có HL

2

Hiệp định TTTP về dân sự và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân An-giê-ri

14/4/2010

24/6/2012

X

 

 

 

Đang có HL

3

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan

 

 

X

 

 

 

Chưa có HL

4

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

03/01/2013

 

X

 

 

 

Chưa có HL

B

Trong lĩnh vực hình sự

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

13/01/2009

27/8/2012

30/9/2009

 

X

 

 

Đang có HL

2

Hiệp định TTTP về hình sự giữa Việt Nam và An-giê-ri

14/4/2010

28/3/2014

 

X

 

 

Đang có HL

3

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và In-đô-nê-xi-a

27/6/2013

 

 

X

 

 

Chưa có HL

4

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi

 

 

 

X

 

 

Chưa có HL

5

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a

02/7/2014

 

 

X

 

 

Chưa có HL

6

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Tây Ban Nha

18/9/2015

 

 

X

 

 

Chưa có HL

C

Trong lĩnh vực dẫn độ

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và An-giê-ri

14/4/2010

28/3/2014

 

 

X

 

Đang có HL

2

Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Ấn Độ

12/10/2011

12/8/2013

 

 

X

 

Đang có HL

3

Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a

10/4/2012

07/4/2014

 

 

X

 

Đang có HL

4

Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và In-đô-nê-xi-a về dẫn độ

27/6/2013

26/4/2015

 

 

X

 

Đang có HL

5

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

16/9/2013

 

 

 

X

 

Chưa có HL

6

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi

 

 

 

 

X

 

Chưa có HL

7

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

26/12/2013

 

 

 

X

 

Chưa có HL

8

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Xri-lan-ca

07/4/2014

 

 

 

X

 

Chưa có HL

9

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Trung Hoa

07/4/2015

 

 

 

X

 

Chưa có HL

10

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Tây Ban Nha

01/10/2014

 

 

 

X

 

Chưa có HL

D

Trong lĩnh vực chuyển giao NĐCHHPT

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ailen

12/9/2008

20/9/2009

 

 

 

X

Đang có HL

2

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a

13/10/2009

11/12/2009

 

 

 

X

Đang có HL

3

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Hàn Quốc

29/5/2009

30/8/2010

 

 

 

X

Đang có HL

4

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và và Thái Lan

03/3/2010

19/7/2010

 

 

 

X

 

Đang có HL

 

5

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri

16/9/2013

 

 

 

 

X

Chưa có HL

6

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Ấn Độ

01/01/2013

 

 

 

 

X

Chưa có HL

7

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga

12/11/2013

 

 

 

 

X

Chưa có HL

8

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Xri-lan-ca

07/4/2014

 

 

 

 

X

Chưa có HL

9

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Tây Ban Nha

01/10/2014

 

 

 

 

 

 

 

  1. Điều ước quốc tế đa phương về TTTP mà Việt Ìnam là thành viên

 

Stt

Tên điều ước quốc tế

Ngày phê chuẩn/có hiệu lực đối với

Việt Nam

Dân sự

Hình sự

Dẫn độ

Chuyển giao

I

CÁC CÔNG ƯỚC KÝ TRƯỚC NĂM 2008

 

 

 

 

 

1

Công ước về trừng trị việc chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay

17/9/1979

 

X

X

 

2

Công ước về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng

17/9/1979

 

X

X

 

3

Công ước về các tội phạm và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay

08/01/1980

 

X

X

 

4

Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài

28/7/1995

X

 

 

 

5

Công ước thống nhất về các chất ma tuý năm 1961

04/11/1997

 

X

X

 

6

Công ước về các chất hướng thần năm 1971

04/11/1997

 

X

X

 

7

Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma tuý, chất hướng thần năm 1988

04/11/1997

 

X

X

 

8

Nghị định thư về trừng trị các hành vi bạo lực bất hợp pháp tại các cảng hàng không phục vụ hàng không dân dụng quốc tế, bổ sung Công ước Mông-trê-an năm 1971 về trừng trị những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng

24/9/1999

 

X

X

 

9

03 Nghị định thư bổ sung Công ước quyền trẻ em

20/12/2001

 

 

 

 

10

Công ước về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế, bao gồm viên chức ngoại giao

02/5/2002

 

X

X

 

11

Công ước về trừng trị các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hành trình hàng hải

10/10/2002

 

X

X

 

12

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia ASEAN

20/9/2005

 

X

 

 

II

CÁC CÔNG ƯỚC KÝ SAU NĂM 2008

 

 

 

 

 

1

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

18/9/2009

 

X

X

X

2

Công ước ASEAN về chống khủng bố

28/5/2011

 

X

X

 

3

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

08/6/2012

 

X

X

X

4

Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979

08/02/2014

 

X

X

 

5

Công ước quốc tế về chống khủng bố bằng bom 1997

08/02/2014

 

X

X

 

6

Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

28/11/2014

 

X

X

 

 

  1. Điều ước quốc tế về TTTP đang đàm phán/chuẩn bị ký

 

Stt

Tên Hiệp định

Tình trạng

A

Trong lĩnh vực dân sự

 

1

Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp

Đã trình Quốc hội về việc gia nhập

2

Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài

Đang trình Chính phủ về việc gia nhập

3

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc

Đang đàm phán

4

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len

Đang đàm phán

5

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ấn Độ

Chuẩn bị đàm phán

6

Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri

Chuẩn bị đàm phán

B

Trong lĩnh vực hình sự

 

1

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Pháp

Đã kết thúc đàm phán

2

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Căm-pu-chia

Đang đàm phán

3

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri

Đã kết thúc đàm phán

4

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Cu Ba

Chuẩn bị đàm phán

5

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Chuẩn bị đàm phán

6

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Mi-an-ma

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

7

Hiệp định TTTP về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và U-dơ-bê-kit-xtan

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

C

Trong lĩnh vực dẫn độ

 

1

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Nam Phi

Đã hoàn thành thủ tục trình ký

2

Hiệp định dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Pháp

Đã hoàn thành thủ tục trình ký

3

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Chuẩn bị đàm phán

4

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Lào

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

5

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Mi-an-ma

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

6

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Ma-lay-xi-a

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

7

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Xinh-ga-po

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

8

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Thái Lan

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

9

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Cu Ba

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

10

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Hoa Kỳ

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

11

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Ăng-gô-la

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

12

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và I-xra-en

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

13

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Mông Cổ

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

14

Hiệp định về dẫn độ giữa CHXHCN Việt Nam và Phi-lip-pin

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán

15

Thỏa thuận dẫn độ giữa Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Đã hoàn thành thủ tục về việc tổ chức đàm phán

D

Trong lĩnh vực chuyển giao NĐCHHPT

 

1

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Séc

Hiệp định chưa ký

2

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Căm-pu-chia

Chuẩn bị đàm phán

3

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Chuẩn bị đàm phán

4

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Lào

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

5

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Mi-an-ma

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

6

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Ma-lay-xi-a

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

7

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Xinh-ga-po

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

8

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Thái Lan

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

9

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Cu Ba

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

10

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Hoa Kỳ

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

11

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Ăng-gô-la

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

12

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và I-xra-en

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

13

Hiệp định chuyển giao NĐCHHPT giữa CHXHCN Việt Nam và Mông Cổ

Đã hoàn thiện hồ sơ trình xin đàm phán và ký

 

(Còn nữa – Xem tiếp phần 3)