Quảng Bình: Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

23/07/2020
Quảng Bình: Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020
Ngày 22/7, Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo Sở chủ trì Hội nghị.
Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thúc đẩy tư pháp tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; các nội dung, chương trình công tác được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, lề lối làm việc được đổi mới; tập thể luôn đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm; các lĩnh vực công tác và nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp Quảng Bình đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực công tác, cụ thể: Đã thực hiện thẩm định 281 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tự kiểm tra 247 văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 305 văn bản QPPL; rà soát 1.529 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tổ chức hơn 190 hội nghị, cuộc họp cho 22.725 lượt người; in ấn, phát hành 273.846 tài liệu...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích của tư pháp tỉnh Quảng Bình đạt được trong giai đoạn 2015-2020. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Tư pháp tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo về thi đua yêu nước; tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức trong toàn ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Nhân dịp này, Hội nghị đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020; 5 tập thể, 6 cá nhân được Sở Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, liêm chính, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2020-2025”. Đồng chí cũng yêu cầu các tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao động toàn đơn vị hưởng ứng, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Đoàn Hòa