Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá

11/06/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá.
Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
Thông tư quy định, chương trình, nội dung, thời gian đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải phù hợp với các đối tượng tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải đảm bảo thường xuyên cập nhật, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.
Việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được tổ chức dưới hình thức tập trung. Trong trường hợp phát sinh tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp cần thiết khác, Bộ Tài chính thông báo việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được thực hiện theo hình thức trực tuyến.
Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
Thông tư quy định rõ về hình thức tổ chức, nội dung và chương trình đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá. Theo đó, lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được tổ chức tập trung một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ nhưng không kéo dài quá 3 (ba) tháng cho một lớp học và phải đảm bảo dạy và học đủ thời lượng, nội dung và chương trình theo quy định.
Lớp đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá tài sản có thời lượng 116 giờ, bao gồm 05 chuyên đề: Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực thẩm định giá; Nguyên lý hình thành giá cả thị trường và Nguyên lý căn bản về thẩm định giá; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá động sản 1 (Thẩm định giá máy, thiết bị); Thẩm định giá động sản 2 (Thẩm định giá tài sản vô hình và các động sản khác);
Lớp đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá doanh nghiệp có thời lượng 160 giờ, bao gồm 5 chuyên đề quy định nêu trên và 02 chuyên đề: Phân tích tài chính doanh nghiệp; Thẩm định giá doanh nghiệp;
Một lớp học đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá tối đa không quá 150 học viên.
Kết thúc lớp đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá, đơn vị đào tạo phải tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Nội dung các bài kiểm tra phải thể hiện được những kiến thức cơ bản của các chuyên đề trong chương trình học.
Điều kiện để được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
Học viên có kết quả từ 5 điểm trở lên đối với mỗi bài kiểm tra là học viên đạt yêu cầu khóa học và được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá tài sản hoặc Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá doanh nghiệp tùy theo chương trình học mà học viên tham gia đào tạo.
Học viên đã được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá tài sản được phép học bổ sung để hoàn thành chương trình của lớp đào tạo về nghiệp vụ thẩm định giá doanh nghiệp để được cấp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá doanh nghiệp.
Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá tài sản là một trong những điều kiện để đăng ký dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản. Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá doanh nghiệp là một trong những điều kiện để đăng ký dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc để đăng ký dự thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp.
Các trường hợp cấp lại Chứng chỉ vì bị mất, bị hỏng do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác sẽ do đơn vị tổ chức đào tạo xem xét, quyết định nhưng phải ghi rõ Chứng chỉ cấp lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp lại này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.