Quy định về hoạt động trực tiếp và gián tiếp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch

01/04/2024
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT quy định định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Trong đó, Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT quy định rõ về hoạt động trực tiếp và gián tiếp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
Thông tư này quy định định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược thông qua hoạt động lựa chọn nhà thầu của các quy hoạch (bao gồm cả điều chỉnh mục tiêu của quy hoạch) thuộc đối tượng quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
Hoạt động trực tiếp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
Về hoạt động trực tiếp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT quy định tại Điều 4, cụ thể như sau:
- Xây dựng đề cương và lập dự toán nhiệm vụ thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: Thu thập, tổng hợp thông tin, phân tích tài liệu phục vụ cho việc xác định các nội dung thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; Xác định các công việc cần thực hiện trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược; Xây dựng đề cương và lập dự toán thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
- Thực hiện và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về diễn biến của các thành phần môi trường, các di sản thiên nhiên, các khu vực bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và điều kiện kinh tế - xã hội của vùng quy hoạch và các khu vực lân cận có khả năng bị tác động của quy hoạch; Xác định phạm vi không gian, thời gian được nhận dạng, dự báo để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (vùng lãnh thổ có khả năng chịu tác động (tiêu cực/tích cực) bởi việc quy hoạch); Đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường; Xác định các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; phân tích đánh giá lựa chọn các vấn đề môi trường chính của vùng quy hoạch; Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính và tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện quy hoạch; Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch (xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính; tác động của quy hoạch đến biến đổi khí hậu và ngược lại); Đánh giá mục tiêu và phương án quy hoạch, phân tích đề xuất giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính; Nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ xu hướng tiêu cực, tăng cường xu hướng tích cực của các vấn đề môi trường chính và lập kế hoạch giám sát môi trường; Thành lập bản đồ trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (nếu có); Soạn thảo báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và trình nộp cho cơ quan chủ trì lập quy hoạch.
Hoạt động gián tiếp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
Về hoạt động gián tiếp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT quy định tại Điều 5, cụ thể như sau:
- Lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn, lấy ý kiến.
- Quản lý chung.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 02/02/2024.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt dự toán trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện đánh giá môi trường chiến lược thì căn cứ vào Thông tư này để điều chỉnh dự toán.