Bộ Tư pháp bãi bỏ 02 Thông tư trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

05/02/2024
Bộ Tư pháp bãi bỏ 02 Thông tư trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTP bãi bỏ toàn bộ 02 Thông tư về đăng ký biện pháp bảo đảm.
 

 
 
Theo đó, Thông tư số 01/2024/TT-BTP đã bãi bỏ toàn bộ các thông tư sau đây:
1. Thông tư số 01/2019/TT-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
2. Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.