Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư

12/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.
Theo Thông tư, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Kế hoạch và Đầu tư, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước; làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư; đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm:
Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư gồm 54 chỉ tiêu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Cụ thể, nhóm "Đầu tư công" gồm các chỉ tiêu: Số dự án và vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản; Số dự án chậm tiến độ; Số dự án được đánh giá kết thúc theo quy định; Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng có vấn đề kỹ thuật, không có hiệu quả…
Nhóm "Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài" gồm các chỉ tiêu: Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Lao động, doanh thu, lợi nhuận và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của các dự án đầu tư nước ngoài; Số dự án đầu tư mới, số lượt dự án điều chỉnh vốn và vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài; Vốn chuyển ra nước ngoài của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Nhóm "Quản lý đấu thầu" gồm các chỉ tiêu: Tổng số gói thầu; Tổng giá gói thầu; Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu; Tổng số dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Nhóm "Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp" gồm các chỉ  tiêu: Số lượng khu kinh tế đã được thành lập; Số lượng khu công nghiệp đã thành lập; Vốn đầu tư đăng ký, vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp, số lao động trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp.
Nhóm "Phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh" gồm các chỉ tiêu: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; Số doanh nghiệp giải thể; Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Số lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ; Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ…
Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung của mỗi chỉ tiêu thống kê gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu.