Tiêu chuẩn bổ nhiệm-miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông vận tải

19/09/2023
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.
Theo Thông tư số 24/2023/TT-BGTVT, thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành GTVT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
- Là công chức hoặc viên chức và đủ tuổi công tác ít nhất một nhiệm kỳ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc;
- Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.
Chủ tịch Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành GTVT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản lý và đáp ứng các tiêu chuẩn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.
Điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý
1. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý bị miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Cá nhân có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản lý;
b) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao và đã phải nghỉ làm việc để điều trị quá 06 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;
d) Không đủ năng lực, uy tín;
đ) Theo yêu cầu nhiệm vụ;
e) Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực của pháp luật;
g) Có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;
h) Vi phạm quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;
i) Chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, thôi việc theo quy định;
k) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao;
l) Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời gian bổ nhiệm;
m) Có trên hai phần ba số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định;
n) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;
o) Các trường hợp khác theo quy định của Đảng và pháp luật.