Bổ sung trường hợp được miễn lệ phí cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

10/03/2022
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 265/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

Theo đó, Thông tư số 11/2022/TT-BTC bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, gồm: a) Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; b) Thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá.
Thông tư cũng nêu rõ, các trường hợp được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện gồm: Đài vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; Đài vô tuyến điện chỉ phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng sử dụng tần số cho mục đích an ninh, quốc phòng theo quy định tại Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện; Đài vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão sử dụng các tần số cho mạng thông tin phòng chống thiên tai, lụt bão.
Bên cạnh đó, Đài vô tuyến điện sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn theo quy định; Đài vô tuyến điện phục vụ trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn thuộc Hệ thống tổ chức tìm kiếm, cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Đài vô tuyến điện của các tổ chức từ thiện phục vụ hoạt động nhân đạo; Đài vô tuyến điện thuộc mạng điện báo hệ đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước... cũng được miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
Thông tư số 11 quy định lệ phí cấp giấy phép được tính cho từng giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Lệ phí gia hạn, cấp lại giấy phép, mức thu bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép.
Lệ phí sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép có mức thu bằng mức lệ phí cấp giấy phép. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép không phải ấn định lại tần số hoặc phải ấn định lại tần số theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì mức thu bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2022.