Thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ XLVPHC phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

19/11/2021
Thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ XLVPHC  phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành (Quyết định số 1443/QĐ-BTP ngày 20/9/2021 quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng).
Việc xây dựng Quyết định này, trước hết để thực hiện đúng quy định tại khoản 17 Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, mặt khác, hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung.
 
Chi tiết vui lòng xem files đính kèm./.
 
Cục Quản lý xử lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.