Bộ Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

18/05/2023
Bộ Tư pháp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023
Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội nghị phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam: “Khoa học phải gắn với thực tiễn, phải từ thực tiễn và quay lại phục vụ chính thực tiễn, phải đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân…”. Theo đó, ngày 18/06/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 05 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ (viết tắt là KH&CN) vào sản xuất.
Thực hiện tinh thần của Ngày KH&CN Việt Nam, từ ngày 18/5/2022-18/5/2023, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 15 nhiệm vụ khoa học quan trọng, cụ thể: “Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; “Hoàn thiện quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp”; “Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự”; “Các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự”; “Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng”; “Hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam”; “Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030”; “Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; “Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học”; “Nghiên cứu xây dựng hồ sơ vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự: Lý luận và thực tiễn” và các đề tài tổng hợp các kiến nghị trong các đề tài, đề án khoa học cấp bộ và cấp nhà nước thuộc lĩnh vực pháp luật quốc tế, pháp luật dân sự - kinh tế, pháp luật hành chính - nhà nước và lĩnh vực tư pháp - hình sự.
Với mục đích tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ nghiên cứu và quản lý khoa học của Bộ Tư pháp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học pháp lý của Bộ, ngành Tư pháp đóng góp vào sự phát triển đất nước; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý đối với công tác chuyên môn về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật; động viên thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kế cận trong tương lai, ngày 10/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 711/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 tại Bộ Tư pháp với 03 chủ đề (i) “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam”; (ii) “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia” và (iii) “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”.
Thực hiện Kế hoạch trên, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học; mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; thông tin, tuyên truyền về các thành tựu khoa học pháp lý nổi bật của Bộ, ngành Tư pháp trong những năm gần đây; tổ chức chuỗi các hội thảo, tọa đàm chuyên đề.
Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về KH&CN, vai trò của KH&CN thông qua các hình thức tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử Viện Khoa học pháp lý; treo băng rôn chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” tại Trụ sở Bộ Tư pháp (Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội); Trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (Số 139, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) và trụ sở của các tổ chức KH&CN của Bộ Tư pháp;
Viện Khoa học pháp lý tổ chức trưng bày giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý tiêu biểu có đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành tại trụ sở Bộ Tư pháp và trên website thư viện Bộ Tư pháp; tổ chức chuyển giao sản phẩm kết quả nghiên cứu cho một số các đơn vị thuộc Bộ để ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ cho nhiệm vụ của Bộ, Ngành.
 Ngày 18/5/2023, Viện đã tổ chức Hội thảo “Thành tự nghiên cứu nổi bật và việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của một số đề tài khoa học cấp bộ đã được bảo vệ trong thời gian gần đây của Bộ Tư pháp” để công bố kết quả nghiên cứu, kết quả ứng dụng của các đề tài: “Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng”; “Các giải pháp tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác đa phương và khu vực trong lĩnh vực thi hành án dân sự”; “Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”; “Phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2030 ”; “Hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; “Nghiên cứu xây dựng hồ sơ vụ việc điển hình trong công tác thi hành án dân sự: Lý luận và thực tiễn” và “Hoàn thiện chính sách và pháp luật về “kinh tế ban đêm” ở Việt Nam”;...
 

 
Bên cạnh đó, để hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, trong tháng 5/2023, Viện Khoa học pháp lý còn tổ chức rất nhiều các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học thuộc các nhiệm vụ khoa học như: Hội thảo khoa học “Thị trường dịch vụ pháp lý Việt Nam - Cơ hội và thách thức”; Hội thảo khoa học “Giải pháp tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Hội thảo khoa học “Định hướng, giải pháp, lộ trình cải cách tư pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”…
Đặc biệt, trong tháng 5/2023, Viện Khoa học pháp lý phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành việc nghiên cứu tham mưu giúp Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023) của Chính phủ.
Tại Trường Đại học Luật Hà Nội, để hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023, Trường đã tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển (LSDF) năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với các hoạt động cụ thể như: Khai mạc Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2023 và Hội thảo khoa học trọng điểm “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tổ chức các Hội thảo khoa học: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật qua 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm đăng bài trên các tạp chí khoa học”; Hội thảo khoa học sinh viên công bố kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên; Lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023”; Lễ Phát động “Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024”; tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế về công bố quốc tế và tọa đàm khoa học cấp Trường với chủ đề khởi nghiệp dành cho thanh niên.
Trường Đại học Luật Hà Nội cũng tổ chức công tác truyền thông như treo banner, standy tại trụ sở, viết bài, đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của trường, phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin về các thành tựu nghiên cứu khoa học và các sự kiện khoa học của trường; khai trương gian trưng bày các công trình nghiên cứu khoa học, các sản phẩm khoa học về chủ đề khởi nghiệp chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.
Tại Học viện Tư pháp, nhằm hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam, Học viện Tư pháp đã tổ chức gặp mặt các cán bộ viên chức, người lao động của Học viện nhằm tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KH&CN. Ngoài ra, Học viện đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học với nhiều nội dung phong phú, thiết thực phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng như: “Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư - Thành tựu và phát triển.”; “Thi hành bản án hình sự - Thực trạng và giải pháp”; Hội nghị Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ truyền thông đối với viên chức, người lao động trong Học viện Tư pháp.
 

 
Ngoài ra, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến về pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN, mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự... trên các phương tiện truyền thông.