Tài liệu hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách

08/09/2022
Tài liệu hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (Báo cáo ĐGTĐCS) là tài liệu rất quan trọng để cơ quan thẩm định, thẩm tra đánh giá chính sách theo các nội dung thẩm định, thẩm tra và đặc biệt là các cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách nhìn nhận rõ tác động lên các mặt của đời sống, kinh tế, xã hội nếu chính sách được ban hành và thực thi. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật BHVBQPPL) và các văn bản hướng dẫn, Báo cáo ĐGTĐCS là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đề nghị xây dựng, hồ sơ dự thảo của nhiều VBQPPL quan trọng, và phải được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền. Trên thực tế, quá trình đánh giá chất lượng của Báo cáo ĐGTĐCS trong thời gian qua còn gặp những khó khăn, thách thức nhất định, trong đó phần nào xuất phát từ việc chưa có những tiêu chí cụ thể cho việc đánh giá chất lượng các Báo cáo ĐGTĐCS.
Nhằm hỗ trợ công tác đánh giá Báo cáo ĐGTĐCS, Bộ Tư pháp biên soạn Tài liệu hướng dẫn đánh giá Báo cáo đánh giá tác động chính sách,  với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Cải cách Kinh tế ASEAN của Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) phối hợp với Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Vương quốc Anh (BEIS) thực hiện. Tài liệu này tập trung vào xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá Báo cáo ĐGTĐCS. Đây là một công cụ giúp cho các cán bộ thuộc Bộ Tư pháp trong việc xem xét và đánh giá chất lượng của các Báo cáo ĐGTĐCS trong quy trình thẩm định các hồ sơ đề nghị xây dựng hay hồ sơ dự thảo VBQPPL. Những cơ quan khác ngoài Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm đánh giá Báo cáo ĐGTĐCS (bao gồm tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và các Sở Tư pháp) cũng có thể sử dụng Tài liệu trong quá trình thẩm định. Tài liệu này cũng dự kiến sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chịu trách nhiệm soạn thảo Báo cáo ĐGTĐCS để giúp các cơ quan này tự đánh giá Báo cáo ĐGTĐCS và nâng cao chất lượng của Báo cáo ngay từ khi bắt đầu xây dựng Báo cáo. Những đối tượng khác như các nhà nghiên cứu, giảng viên… cũng có thể sử dụng Tài liệu này để phục vụ cho công tác của mình, nếu phù hợp.