Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Tiền Giang

05/05/2006
Thực hiện Chỉ thị 32/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) tỉnh Tiền Giang đã rà soát 15 văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến công tác kế hoạch, qui hoạch đầu tư và các lĩnh vực khác, đổi mới bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cơ quan và cải cách tài chính công. Qua đó, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang hủy bỏ 8 văn bản qui phạm pháp luật không còn phù hợp để điều chỉnh, bổ sung hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế.

Nhờ đó, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở Tiền Giang được đơn giản hóa thủ tục. Ngoài những giấy tờ như đơn xin đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu và địa điểm đặt trụ sở, người thành lập doanh nghiệp không phải thêm bất cứ giấy tờ nào khác. Đơn đăng ký kinh doanh cũng không phải qua cấp chính quyền nào phê duyệt. Thời gian đăng ký kinh doanh được rút ngắn so với qui định.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, thời gian để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 15 ngày, nhưng trong thực tế, Sở KHĐT Tiền Giang đã đơn giản các thủ tục và các trình tự nên đã rút ngắn xuống không quá 3 ngày đối với các doanh nghiệp, thậm chí có trường hợp được cấp giấy đăng ký kinh doanh ngay trong ngày để trao cho khách hàng.

(Theo website Chính phủ)