STP Hòa Bình: Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014

01/01/0001
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết đinh số 119/QĐ-STP ngày 11/12/2013, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2014. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng theo Quy định của UBND tỉnh về tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Năm 2014, Sở Tư pháp sẽ tổ chức Thanh tra chuyên ngành công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tại Thành phố Hòa Bình và  huyện Lạc Thủy; Thanh tra nghiệp vụ Công chứng tại Văn phòng Công chứng Tín Phát; Thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình;

Đối với hoạt động kiểm tra, sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở tại 02 Văn phòng Công chứng Đại Nam, Hưng Thịnh; Kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 03 đơn vị là: Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình.

Thông qua công tác Thanh tra, để phát hiện kịp thời những bất cập trong quản lý điều hành và­­ những bất cập trong quy định của pháp luật gây khó khăn cho quá trình áp dụng vào thực tế, những vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động quản lý và chuyên môn nghiệp vụ (nếu có), để uốn nắn, xử lý, khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra. Từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư­­ pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2014./.

Minh Ngọc