Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng PHCT Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hoà Bình

31/10/2005
Ngày 20 tháng 10 năm 2005, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch số 957/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật.