Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

26/05/2022
Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
"Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.
Chiều 25/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Để chuẩn bị cho việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của Bộ Tư pháp.
Ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL cho biết, Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong cơ quan Bộ Tư pháp, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp; thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.
Chủ đề của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 dự kiến là "Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kiết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao tiến độ và hiệu quả Chương trình Gương sáng Pháp luật đang được báo Pháp luật Việt Nam tổ chức theo Đề án bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" theo Quyết định 34/QĐ-BTP ngày 9/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022.
Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đơn vị đối với Kế hoạch hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu, hoàn thiện Kế hoạch theo hướng đảm bảo tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật rộng khắp, toàn diện, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm, tạo không khí hưởng ứng tích cực ở các Bộ, ngành, địa phương, không chỉ để đánh dấu Ngày Pháp luật năm nay, mà còn để Ngày Pháp luật thực sự là "một phần của cuộc sống".

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch của đơn vị triển khai Kế hoạch tổng thể do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành để hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật. Trong các hoạt động cần phân công đơn vị chủ trì cụ thể để đảm bảo không "đùn đẩy trách nhiệm".

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đơn vị, Thứ trưởng yêu cầu Vụ PBGDPL, đơn vị thường trực tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Kế hoạch, trình Bộ trưởng ký ban hành để kịp thời triển khai.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam