Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

14/01/2020
Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Chiều 14/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể công chức trong đơn vị.
Hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra
Trong năm 2019, với tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục tạo được chuyển biến mới, tích cực trên các lĩnh vực công tác được giao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành. Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp tục đạt được nhiều chuyển biến. Việc thực hiện kiểm tra văn bản được thực hiện theo hướng toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh hơn về chất lượng. Công tác theo dõi, xử lý đối với những văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận từ những năm trước được thực hiện sát sao, quyết liệt, đạt hiệu quả xử lý cao, qua đó hạn chế được tác động tiêu cực đến xã hội, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong xây dựng, thực thi pháp luật.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm của mình, Cục đã giúp Bộ trưởng tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Cục đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc pháp điển QPPL theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm xây dựng xong Bộ pháp điển sớm hơn so với kế hoạch. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của đơn vị được thực hiện nghiêm túc, nề nếp thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng và hàng quý, qua đó bảo đảm thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ…

Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản trong cả nước chưa thực sự đồng bộ; nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản; chưa chủ động, tích cực phối hợp với tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong triển khai hệ thống hóa văn bản. Việc phát hiện một số văn bản trái pháp luật chưa kịp thời, có trường hợp văn bản trái pháp luật đã được áp dụng, gây hậu quả trong thực tế mới được phát hiện, xử lý; vẫn còn văn bản có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp hoặc không rõ ràng về tình trạng hiệu lực nhưng chưa được xử lý. Việc xác định, khắc phục hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra và xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật còn gặp khó khăn...
Tiếp tục nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển văn bản QPPL
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá cáo kết quả công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong năm vừa qua, đặc biệt là sự phối kết hợp thiện chí, hiệu quả, trách nhiệm của Cục đối với các đơn vị trong và ngoài Bộ. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu lên nhiều đề xuất, kiến nghị ghi nhận để các mặt công tác của Cục được cải tiến và đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đạt được trong năm vừa qua, đã góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ Bộ, ngành, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, từ đó xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, hiệu quả, tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tập thể Cục Kiểm tra văn bản QPPL tiếp tục nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển văn bản QPPL, đặc biệt là đối với việc “làm sạch” hệ thống pháp luật đất nước. Trong đó, tập trung làm thật tốt công tác kiểm tra văn bản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ rà soát văn bản theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị quyết, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt về rà soát văn bản QPPL. Chú trọng làm tốt công tác hợp nhất văn bản, đặc biệt nghiên cứu giá trị văn bản hợp nhất để mang lại giá trị xã hội to lớn hơn. Tập trung quảng bá, giới thiệu và tăng giá trị sử dụng của Bộ Pháp điển. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL nói chung, thể chế về các lĩnh vực công tác của Cục nói riêng…