Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề

16/06/2009
Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Sáng ngày 15/6/2009, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với sự tham dự của các Đảng viên, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ; Lãnh đạo và Ban Chi ủy Nhà xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin; đại diện Ban Biên tập Tạp chí luật học - Đại học Luật Hà Nội và Tạp chí Nghề luật - Học viện Tư pháp. Báo cáo viên của lớp học là Tiến sỹ Chu Đức Tính - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Duy Lãm - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đến dự và phát biểu ý kiến.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Tiến sỹ Chu Đức Tính đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian từ tháng 5/1965 cho tới tháng 5/1969 với 8 nội dung cơ bản là: Dự báo của Người về sự thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình trong Đảng trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau; về vai trò của Đoàn thanh niên trong sự nghiệp cách mạng; quan điểm của Người đối với người lao động; quan hệ với phong trào cộng sản thế giới; những nhiệm vụ mà Bác căn dặn sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi; dặn dò của Bác về công việc hậu sự sau khi Người qua đời và thể hiện tình thương yêu bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào, chiến sỹ cả nước. Di chúc là kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Bác, chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Cho đến ngày nay, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng mà trong đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp đã làm nên giá trị chân chính và bền vững của Di chúc Bác Hồ. Cùng với việc giới thiệu những nội dung cơ bản của Di chúc, báo cáo viên đã mở rộng liên hệ với thực tiễn việc thực hiện Di chúc của Người và những câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn của Người trong thời gian ra đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo toàn dân ta kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai có hiệu quả bước 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật