Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề

14/07/2020
Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Chiều ngày 13/7/2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật dưới sự chủ trì của đồng chí Đồng Ngọc Ba - Bí thư Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật”.
     Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thành Nam, Hàm Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng đã trao đổi về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đối với sự lãnh đạo của Đảng và kinh nghiệm từ công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật.
     Cũng tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các Trưởng các phòng chuyên môn về chủ đề của buổi sinh hoạt, cụ thể: Yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật trong hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Một số vấn đề đặt ra về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nhìn từ góc độ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Công tác pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.
 

     Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã xác định mục tiêu Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch”, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2020 và quá trình nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế về pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đang được đặt ra, Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp của các Đảng viên tập trung vào những nội dung cụ thể để hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL; công tác tổ chức cán bộ và các công tác khác tại Chi bộ trong 05 năm tới (2020 - 2025).
 

     Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã được thực hiện nghiêm túc tại Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hàng quý. Nội dung sinh hoạt chuyên đề đều được cấp ủy căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị để xây dựng. Theo đó, nội dung sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ phong phú, đa dạng, là cơ sở để nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đây, đồng Bí thư Chi bộ Đồng Ngọc Ba khẳng định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần thiết thực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội chi bộ cơ sở và Nghị quyết đại hội đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.