Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021

03/08/2021
Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức sơ kết công tác  06 tháng đầu năm 2021
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp về sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2021, ngày 03/8/2021, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có đồng chí Đồng Ngọc Ba - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể công chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL.
     Báo cáo của Cục về kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 và ý kiến phát biểu, thảo luận của các công chức của Cục cho thấy: Trong 06 tháng đầu năm và tháng 7 năm 2021, với tinh thần, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm của đơn vị, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã nỗ lực khắc phục khó khăn (đặc biệt là các tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19), thực hiện đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và các nhiệm vụ phát sinh ngoài Kế hoạch được Lãnh đạo Bộ giao.
     Các công tác kiểm tra, rà soát QPPL tiếp tục được Cục Kiểm tra văn bản QPPL tập trung thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sự chủ động của Bộ trong phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 1.378 văn bản (gồm 107 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 1.271 văn bản của chính quyền cấp tỉnh). Qua kết quả kiểm tra trong các tháng đầu năm 2021, kết quả kiểm tra “gối đầu” của năm 2020, Cục đã phát hiện, kết luận, kiến nghị xử lý đối với 69 văn bản, gồm 64 văn bản QPPL có quy định trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và 05 văn bản không phải là văn bản QPPL nhưng có chứa QPPL (gồm 02 văn bản của cấp bộ, 67 văn bản của địa phương); đến nay, có 25 văn bản đã được cơ quan ban hành xử lý. Ngoài ra, trên cơ sở theo dõi, đôn đốc của Cục, có 24 văn bản trái pháp luật được Cục kết luận trước năm 2021 đã được cơ quan ban hành xử lý. Trong công tác rà soát văn bản QPPL, Cục đã tập trung tham mưu, chủ trì giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL tiếp tục tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ công tác rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước để phát hiện, xử lý các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản QPPL hiện hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm văn bản QPPL còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 về Danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; đồng thời báo cáo, kiến nghị cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung; tham mưu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Các kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của Cục đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Ngành được đề ra tại Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, qua đó tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội, nhất là hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo chủ trương của Chính phủ.
 

     Công tác pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục được Cục quan tâm tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc pháp điển với tinh thần khẩn trương, sớm hoàn thành Bộ Pháp điển so với lộ trình đề ra; đồng thời thường xuyên cập nhật các QPPL mới vào Bộ pháp điển. Đến nay Bộ pháp điển đã hoàn thành được có 185 đề mục trong tổng số 271 đề mục (đã được Chính phủ thông qua; được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển - phapdien.moj.gov.vn).
     Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc Cục như Chi bộ đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác blãnh đạo, chỉ đạo, động viên, chăm lo đời sống cho công chức, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, đơn vị, qua đó tạo nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
     Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2021 trong điều kiện công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong công tác rà soát văn bản QPPL về các lĩnh vực quản lý nhà nước.
     Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo và các công chức của Cục đã bày tỏ niềm vui, chúc mừng đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba vừa được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV và được giao đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; mong đồng chí Đồng Ngọc Ba tiếp tục quan tâm truyền kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ công tác của Cục, của Bộ, ngành Tư pháp trên cương vị công tác mới.
     Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hòe đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tâm huyết của toàn thể công chức đơn vị, đã đạt được nhiều kết quả công tác quan trọng, có chất lượng, hiệu quả của Cục trong 06 tháng đầu năm 2021, được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, đánh giá cao. Với nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Cục và toàn thể công chức đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, kết quả đạt được, nỗ lực, sáng tạo, khắc phục các khó khăn, hạn chế; cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong và ngoài đơn vị, thực hiện nghiêm túc yêu cầu về an toàn phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp nhằm có điều kiện hoàn thành tốt Kế hoạch công tác của đơn vị trong năm 2021.
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng Ngọc Ba trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của công chức trong Cục đã giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong thời gian qua, đồng thời khẳng định ở vị trí công tác mới sẽ luôn đồng hành với công tác và sự phát triển của Cục, của Bộ, Ngành. Đồng chí đề nghị Cục tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tăng cường hơn nữa tính kỷ luật, chuyên nghiệp, giỏi nghề; đoàn kết, nhất trí, phát huy thế mạnh trong đơn vị, khơi dậy được tinh thần công chức, có nhiều giải pháp hiệu quả để tổ chức tốt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua đó đạt được nhiều kết quả, thành công hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho công tác của Bộ, Ngành./.