Alternate Text
Phản ánh kiến nghị về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý
- Điện thoại: 024.62739576
- Email: thanhtra@moj.gov.vn
Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý
- Điện thoại: 024.62739323
- Email: longnk@moj.gov.vn
Phản ánh kiến nghị về thi hành án dân sự
- Điện thoại:  024.32321423
- Email: gqkntc@moj.gov.vn
- Đường dây nóng THADS