Alternate Text
Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý
- Điện thoại: 024.62739323
- Email: cungcapthongtinbtp@moj.gov.vn
Phản ánh kiến nghị về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý
- Điện thoại: 024.62739576
- Email: thanhtra@moj.gov.vn
Phản ánh kiến nghị về thi hành án dân sự
- Điện thoại:  024.32321423
- Email: gqkntc@moj.gov.vn
- Đường dây nóng THADS