Công văn 3713/BTP-VP v/v thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội

14/10/2021
Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, với tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
1. Bố trí công chức, viên chức, người lao động trở lại làm việc bình thường kể từ ngày 14/10/2021.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Các cuộc họp ưu tiên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trường hợp tổ chức họp trực tiếp đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3269/BTP-VP ngày 21/9/2021 của Bộ Tư pháp.
3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của dịch bệnh, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp các vấn đề phát sinh.
Trên đây là yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 

File đính kèm