Công văn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

02/02/2021
Công văn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 29/01/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 274/BTP-BCĐ về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
 

File đính kèm