Bộ Tư pháp đề nghị tăng cường phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/08/2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản về tăng cường công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, nội dung Công văn của Bộ Tư pháp đề nghị: Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của các đoàn thể trung ương và Sở Tư pháp các địa phương cần bám sát các nội dung PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh đã được Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương hướng dẫn. Các hoạt động PBGDPL phòng, chống dịch cần có nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cần đặc biệt chú ý hướng dẫn tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19; tăng cường phổ biến các nội dung chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Để hỗ trợ các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm, tổng hợp một số tài liệu PBGDPL, tài liệu tham khảo liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips…) và đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364).
 
P.V