Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro

18/06/2024
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.