Tài liệu phục vụ Tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khu vực phía Nam

28/05/2024
Tài liệu phục vụ Tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 khu vực phía Nam