Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chuyển đổi công ty nhà nước

23/03/2023
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

File đính kèm