Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP...

27/12/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.